DSC02445DSC02445
DSC02445
DSC01672Olja i dike1

Föroreningar i mark och vatten

Inom området förorenad mark och förorenat vatten utreder UVAT föroreningssituationen och rekommenderar lösningar som är bäst lämpade ur såväl miljö- som resurssynpunkt.
Projekt som rör förorenad mark är ofta av komplex karaktär och innefattar vanligen geologiska och hydrogeologiska undersökningar samt provtagning av mark och vatten.

Vi utför undersökningar för att klarlägga föroreningssituationen. Nästa steg vid en utredning är ofta att ta fram platsspecifika riktvärden och genomföra riskbedömningar. Andra exempel är statusrapporter för IED-verksamheter och framtagning av återfyllnadskriterier för hantering av jordmassor inom ett verksamhetsområde. Vi leder även saneringsarbete vid akuta skador som exempelvis trafikolyckor, cisternläckage etc.